Ścieżka przyrodnicza „Dolina Zimnicy”

Gmina Miejska Lubin zrealizowała projekt pn.: „Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubin – Etap I” współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, którego celem jest poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Lubina. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego oraz przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), Działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Budowa ścieżki przyrodniczej objęła w I etapie inwestycji obszar zespołu krajobrazowo-przyrodniczego doliny Zimnicy. W etapie drugim planuje się ją przedłużyć i włączyć położony w pobliżu zbiornik wodny. Koncentracja różnorodnych siedlisk w dolinie Zimnicy, od leśnych po łąkowe, zarówno suche jak i wilgotne, decyduje o obfitości cennych gatunków roślin i zwierząt. Taka konfiguracja w sposób szczególny predestynuje obszar do ochrony, lecz również dodatkowego wykorzystania jego walorów. Wybudowana ścieżka łączy w sobie potencjał edukacyjny z ideą ochrony środowiska cennej przyrodniczo i krajobrazowo doliny rzeki. W tym celu wykonano między innymi infrastrukturę edukacyjną w postaci stanowisk dydaktycznych oraz elementów służących poprawie warunków siedliskowych gatunków zamieszkujących obszar.

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ul. Granitowej z ul. Hutniczą. Początkowy odcinek ścieżki prowadzi wzdłuż Al. Niepodległości, następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ogródków działkowych. Dalej ścieżka prowadzi krawędzią doliny Zimnicy porośniętą drzewami i krzewami. Występują tutaj takie gatunki jak jesion wyniosły, wierzba krucha czy dąb szypułkowy. Kilkadziesiąt metrów za ogródkami działkowymi ścieżka dochodzi do zwartego lasu, na obrzeżu którego rośnie okazała topola. Dalej ścieżka skręca łukiem w prawo i prowadzi do lasu olszowego. Ścieżka prowadzi wzdłuż doliny Zimnicy, gdzie występują zróżnicowane ekosystemy leśne i porolne. Ekosystemy leśne są reprezentowane przez wilgotne lasy liściaste o charakterze łęgów i olsów oraz sztuczne monokultury sosnowe. Oprócz ekosystemów leśnych występują ekosystemy, które wytworzyły się tutaj w wyniku prowadzonej dawniej, a obecnie zaniechanej, gospodarki rolnej. Ponieważ ziemia w dolinie Zimnicy nie jest obecnie uprawiana, ekosystemy te mają charakter odłogów oraz nieużytkowanych łąk i pastwisk, na których zachodzi sukcesja ekologiczna. Ścieżka przyrodnicza jest miejscem szczególnie ulubionym przez rowerzystów i spacerowiczów.