Regulamin

Regulamin korzystania z lubińskiego ogrodu zoologicznego (Park Wrocławski)

 1. Teren parku służy do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych, jest także miejscem funkcjonowania ogrodu zoologicznego.
 2. Teren ogrodu zoologicznego czynny jest codziennie, z wyjątkiem dni wyznaczonych odrębną decyzją, w określonych godzinach.
 3. Na obszarze ogrodu zoologicznego obowiązuje zakaz :
  • wprowadzania, wnoszenia oraz wwożenia zwierząt,
  • przebywania osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • przebywania dzieci do lat 10 bez opieki osoby dorosłej,
  • zaśmiecania terenu,
  • hałasowania, używania głośnych urządzeń, a także zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników parku oraz zwierząt w ogrodzie zoologicznym,
  • karmienia zwierząt,
  • nadmiernego zbliżania się do zwierząt, ich płoszenia oraz drażnienia,
  • wchodzenia na ogrodzenia oraz przekraczania wszelkich barier dystansujących zwiedzających od klatek lub wybiegów ze zwierzętami,
  • wrzucania do klatek oraz na wybiegi zwierząt wszelkich przedmiotów,
  • wchodzenia na zaplecza wybiegów dla zwierząt oraz do wszelkich innych obiektów niedostępnych dla zwiedzających,
  • wstępu z balonami,
  • wprowadzania oraz jazdy po alejkach parkowych wszelkich pojazdów, z wyjątkiem wózków inwalidzkich, pojazdów służb ratowniczych oraz pojazdów upoważnionych przez administratora, z zachowaniem bezpiecznej prędkości,
  • wprowadzania, przeprowadzania oraz jazdy rowerami, hulajnogami, rolkami, wrotkami oraz wszelkimi innymi pojazdami elektrycznymi oraz mechanicznymi po terenie parku,
  • posiadania przy sobie broni lub niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, łańcuchów, kastetów),
  • niszczenia zieleni: drzew, krzewów, trawników oraz rabat kwietnych,
  • wchodzenia oraz kąpieli w fontannach,
  • kąpieli oraz łowienia ryb w stawie dydaktycznym,
  • spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w tym zakresie oraz w trakcie organizowanych imprez na zasadach określonych odrębną decyzją,
  • wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
  • korzystania z urządzeń i eksponatów niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym wchodzenia na figury zwierząt wymarłych (dinozaurów itd.),
  • palenia ognisk oraz grillowania,
  • umieszczania bez zgody administratora parku tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń, w tym także roznoszenia ulotek,
  • handlu oraz prowadzenia usług bez zezwolenia administratora parku,
  • organizowania wszelkich imprez bez zgody administratora,
  • latania dronem oraz wykonywania nim zdjęć/filmów nad terenem parku bez zgody administratora.
 4. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie ogrodu zoologicznego w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie ogrodu zoologicznego mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
 5. Korzystanie z terenu ogrodu zoologicznego odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.
 6. Za karmienie i spowodowanie szkody na zwierzęciu przez zwiedzającego nałożone mogą być kary pieniężne.
 7. Korzystający z terenu ogrodu zoologicznego nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń ogólnodostępnych innym użytkownikom.
 8. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Wykroczeń i innych ustawach.