Żubr europejski?

Żubr europejski - etykieta gatunkowa

Żubr europejski
łac. Bison bonasus Linnaeus, 1758

Najcięższy europejski dziki ssak lądowy, który wyginął na większości swojego terytorium, pozostawiając szczątkowe populacje na terenie Europy. Ostatnie sztuki żubrów ocalone w ogrodach zoologicznych zdołały uchronić gatunek przed całkowitym wymarciem.
Samiec żubra jest znacznie cięższy od samicy. Osiąga on masę nawet 920 kg, podczas gdy samica waży maksymalnie 633 kg. Żubr przeznacza do 80% dnia na żerowanie, zjadając roślinność łąkową, pędy i korę drzew i krzewów o łącznej masie do 60 kg na dobę. W trzecim lub czwartym roku życia samica rodzi pierwsze młode, które tuż po narodzeniu się waży od 15 do 35 kg.
Pokarm: w 70-90% rośliny zielne i trawy, poza tym kora oraz pędy niektórych drzew i krzewów (zwłaszcza dąb, jesion i grab); zimą także żołędzie
Występowanie: Puszcza Białowieska (Polska i Białoruś), Kaukaz (Rosja), Karpaty (Polska, Rumunia, Słowacja i Ukraina)

samiec
Wysokość w kłębie: średnio 172 cm (maks. 188 cm)
Masa ciała: średnio 700 kg (min. 440, maks. 920 kg)

samica
Wysokość w kłębie: średnio 152 cm
Masa ciała: średnio 440 kg (min. 320, maks. 640 kg)
Długość ciąży: średnio 264 dni (ok. 9 miesięcy)

Owca wrzosówka?

Owca wrzosówka - etykieta gatunkowa

Owca wrzosówka (PL)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
Owca wrzosówka to bardzo stara polska rasa: jej początki sięgają XVIII w. W latach 50. jej pogłowie zaczęło drastycznie spadać ze względu zainteresowanie rasami bardziej wydajnymi. Wrzosówki to owce dość drobne, odporne na choroby, o dwóch kolorach wełny: siwym i czarnym. Młode osobniki są czarne i z czasem jaśnieją, gdyż sierść puchowa zaczyna przerastać czarną okrywę. Hodowla wrzosówki sprawdza się obecnie w agroturystyce ze względu na jej estetykę oraz towarzyskość. Z powodzeniem zastępuje również kosiarki, chroniąc tereny zielone przed zakrzaczeniem.

samiec / samica
Wysokość w kłębie: 60–70 cm
Masa ciała: 45–55 kg
samica
Długość ciąży: 140–156 dni
Masa ciała: 35–42 kg

Polnisches Heideschaf (DE)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Das Heideschaf ist eine sehr alte polnische Rasse: ihre Anfänge reichen bis zum XVIII. Jahrhundert zurück. In den fünfziger Jahren begann der Bestand dieser Schafen dramatisch zu sinken, was auf das Interesse an ergiebigere Rassen zurückzuführen ist. Polnische Heideschafe sind ziemlich klein, widerstandsfähig gegen Krankheiten, mit zweifach gefärbter Wolle: schwarz und grau. Junge Exemplare sind schwarz und werden mit der Zeit heller, als die weichen, helleren Haare immer länger werden. Das polnische Heideschaf wird heute in Agrotouristik gezüchtet, dank seiner Ästhetik und Geselligkeit. Es kann auch gut Rasenmäher ersetzen und Grünflächen vor Verunkrautung bewahren.

Männchen / Weibchen
Widerristhöhe: 60–70 cm
Körpermasse: 45–55 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 140–156 Tage
Körpermasse: 35–42 kg

Polish heath sheep (EN)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
native breed
The heath sheep is a very old Polish breed: its roots date back to the XVIII century. In the 1950s its numbers started to drop drastically because of the growing interest in more efficient breeds. The Polish heath sheep is rather small, resistant to illness, with two colours of the wool: grey and black. Young specimens are black and get lighter in colour as they age, since the inner wool starts growing through the black layer. The Polish heath sheep is doing well in agrotourism, thanks to its aesthetics and friendliness. It is also a good substitute for grass mowers, keeping parklands from becoming overgrown.

male / female
height at withers: 60–70 cm
body mass: 45–55 kg
female
pregnancy duration: 140–156 days
body mass: 35–42 kg

Owca olkuska?

Owca olkuska - etykieta gatunkowa

Owca olkuska (PL)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
To jedna z rodzimych ras owiec, występująca regionalnie. Wyhodowana została w okolicach Olkusza. Cechą wyróżniającą owce olkuskie jest niewątpliwie ich wysoka plenność, wynosząca średnio 200%; najczęściej bliźniaki i trojaczki, a rekordowo nawet siedmioraczki. W 2002 r., jako pierwsza i jedyna rodzima rasa owiec, została wyeksportowana za granicę: do Czech i na Słowację. Zainteresowanie hodowców z zagranicy owcą olkuską jest najlepszym potwierdzeniem wyjątkowych wartości użytkowych tej rasy;  także do produkcji jagnięciny. Owca olkuska to bardzo łagodna rasa, polecana również do gospodarstw agroturystycznych.

samiec / samica
Wysokość w kłębie: 70–72 cm
Masa ciała: ok. 45 kg
samica
Długość ciąży: 142–156 dni
Masa ciała: ok. 40 kg

Olkusz-Schaf (DE)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Es ist eine der heimischen Schafrassen, die regional vorkommt. Sie stammt aus dem Olkuszer Gebiet. Die Olkusz-Schaf ist durch ihre hohe Fruchtbarkeit ausgezeichnet, die durchschnittlich 200% beträgt. Am häufigsten werden Zwillinge und Drillinge geboren; der Rekord waren Siebenlinge. 2002 wurde sie als die erste und bisher einzige polnisch-einheimische Schafrasse ins Ausland exportiert – nach Tschechien und Slowakei. Das Interesse, das ausländische Züchter an dieser Rasse haben, ist die beste Bestätigung der besonderen Qualitäten und Nutzungswerten dieser Schaf, insbesondere in Lammfleischproduktion. Es ist eine sehr sanftmütige Rasse, für Agrotouristik empfohlen.

Männchen / Weibchen
Widerristhöhe: 70–72 cm
Körpermasse: ca. 45 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 142–156 Tage
Körpermasse: ca. 40 kg

Olkusz sheep (EN)

łac. Ovis aries, Linnaeus, 1758
native breed
It is one of the native Polish sheep breeds, originally from the Olkusz area. What makes this sheep stand out is its high fertility, with the average rate of 200%; most commonly siblings and triplets are born, but the record stays with septuplets. In 2002, as the first and so far only native Polish sheep breed, it was exported abroad – to the Czech Republic and Slovakia. The international interest in the Olkusz sheep is the best confirmation of its special qualities, including the production of lamb meat. It is also a very gentle breed, thus recommended for agritourism farms.

male / female
height at withers: 70–72 cm
body mass: ca. 45 kg
female
pregnancy duration: 142–156 days
body mass: ca. 40 kg

Osioł domowy?

Osioł domowy - etykieta gatunkowa

Osioł domowy (PL)

łac. Equus asinus, Linnaeus, 1758
Osioł został udomowiony ok. 6000 lat temu w Dolinie Nilu (Afryka). Obecnie hodowany jest na całym świecie jako zwierzę juczne, pociągowe, pod wierzch (głównie w słabo rozwiniętych krajach), a od niedawna także do onoterapii. Wyróżnia się spokojnym charakterem; jest przyjazny, ostrożny, inteligentny, ciekawski. Czasem bywa uparty, ale mimo tego pozostaje chętny do nauki. Przeładowany, dbając o własne zdrowie, nie pójdzie dalej dopóki nie zostanie częściowo odciążony. Ze skrzyżowania ogiera osła i klaczy konia rodzi się muł, natomiast z oślicy i ogiera konia – osłomuł.

samiec / samica
Wysokość w kłębie: 90–100 cm
Masa ciała: ok. 250 kg
samica
Długość ciąży: 12 miesięcy

Hausesel (DE)

łac. Equus asinus, Linnaeus, 1758
Der Esel wurde vor 6000 Jahren im Niltal (Afrika) domestiziert. Jetzt ist er rund um die Welt als Pack-, Zug- und Reittier (besonders in weniger entwickelten Ländern) gezüchtet; seit kurzem auch für Eseltherapie. Er ragt durch seinen ruhigen Charakter heraus; er ist freundlich, vorsichtig, intelligent, neugierig, manchmal auch hartnäckig, aber bleibt trotzdem lernfreudig. Wenn überlastet, aus Sorge um die eigene Gesundheit, wird der Esel nicht weitergehen, bis man ihn teilweise entlastet. Wenn Eselhengst und Pferdestute gekreuzt werden, wird ein Maultier geboren, und aus einer Eselstute und einem Pferdehengst − ein Maulesel.

Männchen / Weibchen
Widerristhöhe: 90–100 cm
Körpermasse: ca. 250 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 12 Monate

Donkey (EN)

łac. Equus asinus, Linnaeus, 1758
The donkey was domesticated about 6000 years ago in the Nile Valley (Africa). Nowadays it is bred all over the world as a pack, draught and saddle animal (the latter especially in less developed countries), and recently it has also been used in donkey-assisted therapy. It has a gentle character, being friendly, cautious, intelligent, curious, sometimes a bit stubborn, but nevertheless keen to learn new things. If overloaded, for the sake of its own health, the donkey will not go further until it is partially unloaded. From crossing a donkey jack and a horse mare, a mule is born; the cross between a stallion and a jenny is called a hinny.

male / female
height at withers: 90–100 cm
body mass: ca. 250 kg
female
pregnancy duration: 12 months

Kuc szetlandzki?

Kuc szetlandzki - etykieta gatunkowa

Kuc szetlandzki (PL)

łac. Equus caballus, Linnaeus, 1758
Są to niewysokie koniki mierzące do 107 cm wzrostu w kłębie, które zamieszkują Wyspy Szetlandzkie: tereny położone na północ od Wielkiej Brytanii. Niegdyś wykorzystywane były w kopalniach, transporcie i w pracach na roli. Wypas od wieków odbywa się przez cały rok na dworze, bez stajni. Dzięki temu są bardzo silne, wytrzymałe, odporne na choroby i długowieczne. Wyróżniają się cierpliwym, spokojnym i łagodnym charakterem. Wiele światowej sławy gwiazd jeździectwa zaczynało swoją naukę od tych właśnie koni.

samiec / samica
Wysokość w kłębie: 71–107 cm
Masa ciała: ok. 220 kg
samica
Długość ciąży: 338–342 dni

Shetlandpony (DE)

łac. Equus caballus, Linnaeus, 1758
Shetlandponys sind kleine Pferde, die bis zu 107 cm im Widerrist messen und Shetlandinseln bewohnen – Gebiete nördlich von Großbritannien. In der Vergangenheit wurden sie zu Bergwerkarbeiten, Transport und Landarbeiten genutzt. Sie weiden seit Jahrhunderten ausschließlich draußen, ohne Pferdestall, sodass diese Ponys sehr stark, abgehärtet, widerstandsfähig gegen Krankheiten und langlebig sind. Sie sind durch ihre Geduld, Ruhe und Sanftmütigkeit gekennzeichnet. Viele der weltbekannten Reiter haben auf dem Shetlandpony angefangen.

Männchen / Weibchen
Widerristhöhe: 71–107 cm
Körpermasse: ca. 220 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 338–342 Tage

Shetland pony (EN)

łac. Equus caballus, Linnaeus, 1758
They are short horses, measuring up to 107 cm in height. They live on the Shetland Islands, located north of Great Britain. In the past, they were used in mining work, transport and farming. Their pasturage has taken place outside year-round for centuries. That’s why they are very strong, exceptionally resistant, and characterised by longevity. What makes them stand out is their patient, calm and gentle character. Many of the world-famous equestrians started on a Shetland pony.

male / female
height at withers: 71–107 cm
body mass: ca. 220 kg
female
pregnancy duration: 338–342 days

Królik popielniański?

Królik popielniański - etykieta gatunkowa

Królik popielniański (PL)

łac. Oryctolagus cuniculus, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
Królik popielniański to obecnie jedyna rodzima rasa królików. Nad jej stworzeniem pracowano
w Zakładzie Doświadczalnym Polskiej Akademii Nauk w Popielnie – stąd nazwa. Rasa ta powstała z królików albinotycznych i królików rasy belgijski olbrzym szary. Wzorzec oceny rasy zatwierdzono w 1989 roku. Podczas tworzenia odmiany popielniańskiej stosowano u samic tzw. zimny chów, aby poprawić jakość okrywy włosowej u potomstwa. Króliki te mają białą sierść, są odporne na surowe warunki chowu, a ich mioty są liczne (7–8 młodych).

samiec / samica
Długość życia: 5–8 lat
Masa ciała: 3,5–5 kg
samica
Długość ciąży: 28–32 dni

Popielno-Kaninchen (DE)

łac. Oryctolagus cuniculus, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Es ist derzeit die einzige einheimische Kaninchenrasse. An dem Erschaffen dieser Rasse haben Forscher aus der Versuchseinrichtung der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Popielno gearbeitet – daher der Name. Diese Kaninchen sind als Mischung von zwei anderen Arten entstanden: dem Albinokaninchen und dem Belgischen Riesenkaninchen. Der Rassestandard wurde im Jahr 1989 gebilligt. Während der Rassenerschaffungsversuche wurde bei den Zibben sogenannte kalte Zucht angewendet, um die Fellqualität ihrer Nachkommen zu verbessern. Popielno-Kaninchen haben weißes Fell, sind unempfindlich gegen strenge Bedingungen, und ihre Würfe sind zahlreich (7–8 Jungen).

Männchen / Weibchen
Lebensdauer:  5–8 Jahre
Körpermasse: 3,5–5 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 28–32 Tage

Popielno rabbit (EN)

łac. Oryctolagus cuniculus, Linnaeus, 1758
native breed
The Popielno rabbit is currently the only Polish native breed. The work on creating it was carried out in the Research Institute of the Polish Academy of Sciences in Popielno – hence the name. This breed was started from albino rabbits and Flemish Giants. The breed standard was approved in 1989. During the attempts to create the Popielno rabbit, the females were kept in a way described as cold breeding, in order to improve the fur quality of their offsprings. Popielno rabbits have white coats, they’re resistant to harsh conditions and their litters are numerous (7–8 kittens).

male / female
life expectancy: 5–8 years
body mass: 3,5–5 kg
female
pregnancy duration: 28–32 days

Królik domowy?

Królik domowy - etykieta gatunkowa

Królik domowy (PL)

łac. Oryctolagus cuniculus f. domesticus, Linnaeus, 1758
Pochodzi od dzikiego królika europejskiego. Jego naturalnym terenem występowania była Europa i Afryka Północna. Jest zaliczany do zajęczaków, czasem mylnie klasyfikowany jako gryzoń. Udomowiony został w Hiszpanii. Króliki charakteryzują się długimi uszami, które zapewniają im lepszy słuch oraz biorą udział w termoregulacji ciała. W ciągu dnia potrafią żerować 60–80 razy, a posiłek trwa ok. 1 minuty. Najmniejsze rasy królików nie ważą nawet 1 kg, natomiast największą rasą na świecie jest Flemish Giant – olbrzym belgijski ważący ponad 9 kg.

samiec / samica
Długość życia: 6–8 lat
Masa ciała: 1–10 kg
samica
Długość ciąży: 28–32 dni

Hauskaninchen (DE)

łac. Oryctolagus cuniculus f. domesticus, Linnaeus, 1758
Es stammt vom Wildkaninchen ab. Sein Vorkommensgebiet war Europa und Nordafrika. Es gehört zu Hasenartigen, manchmal ist es aber fehlerhaft zu Nagetieren klassifiziert. Das Kaninchen ist in Spanien domestiziert worden. Diese Tiere sind durch lange Ohren gekennzeichnet, die ihren guten Gehörsinn garantieren, sowie zur Thermoregulation des Körpers dienen. Sie fressen 60–80 Mal am Tag; die Mahlzeit dauert ungefähr eine Minute. Die kleinsten Kaninchenrassen wiegen kein Kilogramm, die größte Rasse ist hingegen der Flämische Riese – ein Kaninchen aus Belgien, das über 9 kg wiegt.

Männchen / Weibchen
Lebensdauer:  6–8 Jahre
Körpermasse: 1–10 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 28–32 Tage

Domestic rabbit (EN)

łac. Oryctolagus cuniculus f. domesticus, Linnaeus, 1758
It is descended from the wild European rabbit. It used to be found in Europe and Northern Africa. It belongs to lagomorphs, being sometimes wrongly classified as a rodent. It was domesticated in Spain. Rabbits are characterised by their long ears, which enable them to hear better as well as taking part in the thermoregulation of the body. They can forage as many as 60–80 times a day, and a meal lasts for about a minute. The smallest rabbit breeds weigh less than 1 kg, while while the Flemish Giant – world’s biggest rabbit – weighs over 9 kg.

male / female
life expectancy: 6–8 years
body mass: 1–10 kg
female
pregnancy duration: 28–32 days

Krowa białogrzebieta?

Krowa białogrzbieta - etykieta gatunkowa

Krowa białogrzbieta (PL)

łac. Bos taurus taurus, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
Krowa białogrzbieta wywodzi się znad dolnej Wisły, Bugu, Sanu oraz Narwii. Rasa ta od wieków występowała na terenach Polski, choć według jednej hipotezy przywędrowała do nas przed wiekami z okolic Bałtyku. Charakteryzuje się dużą zdrowotnością oraz wytrzymałością na trudne warunki atmosferyczne. Doskonale wykorzystuje paszę. Umaszczenie jest zwykle biało–czarne, rzadziej czerwone, z białym pasem na grzbiecie. Pracami odtwarzającymi rasę zajął się Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i od 2003 r. bydło białogrzbiete znajduje się w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt w Polsce.

samiec
Wysokość w kłębie: 125–140 cm
Masa ciała: 600–800 kg
samica
Długość ciąży: 280 dni
Wysokość w kłębie: 125–140 cm
Masa ciała: 600–800 kg

Polnischer Weißrücken (DE)

łac. Bos taurus taurus, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Der polnische Weißrücken kommt aus der Gegend der unteren Weichsel, Bug, San und Narew. Diese Rasse kommt schon seit Jahrhunderten in Polen vor; es gibt aber auch eine Hypothese, laut dessen sie hier vor Jahrhunderten aus dem Ostseegebiet gekommen wäre. Sie ist durch ihren guten Gesundheitszustand sowie die Widerstandsfähigkeit gegen schwere Klimabedingungen gekennzeichnet. Sie nutzt ihre Nahrung besonders gut. Die Färbung ist normalerweise schwarz-weiß, seltener rötlich, mit einem weißen Streifen auf dem Rücken. Mit den Rassenwiederherstellung-Arbeiten hat sich die Lubliner Universität für Naturwissenschaften beschäftigt. Seit 2003 nimmt polnischer Weißrücken am Programm für Schutz von genetischen Ressourcen in Polen teil.

Männchen
Widerristhöhe: 125–140 cm
Körpermasse: 600–800 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 280 Tage
Widerristhöhe: 125–140 cm
Körpermasse: 600–800 kg

Polish whiteback (EN)

łac. Bos taurus taurus, Linnaeus, 1758
native breed
The Polish whiteback breed has its roots in the area of lower Vistula, Bug, San and Narew. This cow has lived in Poland for a very long time. However, there is also a theory that it came here from the Baltic Sea area centuries ago. Its characteristics are resistance to illness and bad conditions as well as the exceptional ability to manage food. These cows are usually black and white, more rarely reddish, with a white stripe on the back. The work to restore this breed has been undertaken by the University of Life Sciences in Lublin. Since 2003, the Polish whiteback has been on the Programme for Protection of Animal Genetic Resources in Poland.

male
height at withers: 125–140 cm
body mass: 600–800 kg
female
pregnancy duration: 280 days
height at withers: 125–140 cm
body mass: 600–800 kg

Koza sandomierska?

Koza sandomierska - etykieta gatunkowa

Koza sandomierska (PL)

łac. Capra hircus, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
Koza sandomierska jest jedną z trzech polskich ras kóz, obok karpackiej i kazimierzowskiej. Powstała wraz początkiem chasydyzmu w Polsce, na przełomie XIX i XX w. w dorzeczu Wisły i Sanu. Wypasana była w Puszczy Sandomierskiej. Niestety, była już bliska całkowitego wymarcia. Od 2016 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie są prowadzone prace odtwarzające tę rasę. Niewątpliwym plusem kozy sandomierskiej są walory smakowe mleka, gdzie charakterystyczny kozi zapach jest niewyczuwalny.

samiec
Wysokość w kłębie: 70–75 cm
Masa ciała: ok. 65 kg
samica
Długość ciąży: 140-156 dni
Wysokość w kłębie: 64–68 cm
Masa ciała: ok. 60 kg

Sandomierz-Ziege (DE)

łac. Capra hircus, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Die Sandomierz-Ziege ist eine der drei polnischen Ziegenrassen, neben der Karpaten- und Kazimierz-Ziege. Diese Rasse entstand zusammen mit dem Anfang des Chassidismus in Polen, um die Wende von XIX auf XX Jahrhundert in dem Einzugsgebiet von Weichsel und San. Sie wurde im Sandomierz-Urwald weiden gelassen und war leider vom Aussterben bedroht. Seit 2016 werden Arbeiten an der Lubliner Universität für Naturwissenschaften durchgeführt, um diese Rasse wiederherzustellen. Ein Vorteil der Sandomierz-Ziege sind die geschmacklichen Vorzüge ihrer Milch, wo der charakteristische Geruch nicht merkbar ist.

Männchen
Widerristhöhe: 70–75 cm
Körpermasse: ca. 65 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 140-156 Tage
Widerristhöhe: 64–68 cm
Körpermasse: ca. 60 kg

Sandomierz goat (EN)

łac. Capra hircus, Linnaeus, 1758
native breed
Sandomierz goat is one of the three Polish goat breeds, next to Carpathian and Kazimierz goats. This breed emerged at the beginning of Hasidism in Poland, at the turn of the 19th and 20th century in the river-basin of Vistula and San. Its main grazing area was the Sandomierz Forest. Unfortunately, it came close to complete extinction. Since 2016 works are underway at the University of Life Sciences in Lublin to restore this breed. One of the unquestioned advantages of the Sandomierz goat is the taste of its milk, which lacks the characteristic smell.

male
height at withers: 70–75 cm
body mass: ca. 65 kg
female
pregnancy duration: 140-156 days
height at withers: 64–68 cm
body mass: ca. 60 kg

Koza karpacka?

Koza karpacja -etykieta gatunkowa

Koza karpacka (PL)

łac. Capra hircus hircus, Linnaeus, 1758
rasa rodzima
Jedna z trzech polskich ras kóz, wszechstronnie użytkowa. W 2005 r. odnaleziono ostatnie dwa go-spodarstwa, w których hodowano kozy karpackie. Dzięki staraniom Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowej Instytutu Badawczego w Odrzechowej i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu w 2012 r. liczba matek wzrosła do 40 szt. Mleko kozie uchodzi za bardzo zdrowe; podaje się je dzieciom, używane jest również jako lek przy chorobach płuc. W okresie wojennym kozy ratowały ludzi przed śmiercią z niedożywienia. Przy skromnym, niewybrednym posiłku koza daje około jednego litra tłustego i pożywnego mleka dziennie.

samiec
Wysokość w kłębie: 55–60 cm
Masa ciała: 45–50 kg
samica
Długość ciąży: 140-156 dni
Wysokość w kłębie: 45–55 cm
Masa ciała: 40–45 kg

Karpatenziege (DE)

łac. Capra hircus hircus, Linnaeus, 1758
einheimische Rasse
Eine der drei polnischen Ziegenrassen, sehr vielseitig. 2005 wurden die zwei letzten Bauernhöfe, die noch Karpatenziegen züchteten, gefunden. Dank der Mühe, die sich die Mitarbeiter der experimentellen Abteilung des nationalen Instituts für Zootechnik aus dem Forschungsinstitut in Odrzechowa und die Angestellten des Breslauer Zoos gegeben haben, ist 2012 die Anzahl der Mütter auf 40 Stück gestiegen. Ziegenmilch ist für sehr gesund gehalten; es wird Kindern gegeben, sowie bei Lungenkrankheiten als Heilmittel genutzt. Während der Kriegszeit haben Ziegen Menschen oft vor dem Hungertod gerettet. Bei genügsamer Ernährung gibt die Ziege ungefähr einen Liter fetter, nahrhafter Milch pro Tag.

Männchen
Widerristhöhe: 55–60 cm
Körpermasse: 45–50 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 140-156 Tage
Widerristhöhe: 45–55 cm
Körpermasse: 40–45 kg

Carpathian goat (EN)

łac. Capra hircus hircus, Linnaeus, 1758
native breed
One of the three Polish goat breeds, a very versatile one. In 2005, the last two farms to breed the Carpathian goat were found. Thanks to the efforts of the Experimental Department of the National Zootechnics Research Institute in Odrzechowa and Wrocław Zoological Garden, the number of Carpathian goat nannies rose to 40 in 2012. Goat milk is considered to be very healthy; it is given to children, and used as a remedy in lung diseases. In the war period, goats saved many humans from starvation. While eating very modestly, a goat can produce up to one litre of fat and nutritious milk a day.

male
height at withers: 55–60 cm
body mass: 45–50 kg
female
pregnancy duration: 140-156 days
height at withers: 45–55 cm
body mass: 40–45 kg

Koza karłowata?

Koza karłowata - etykieta gatunkowa

Koza karłowata (PL)

łac. Capra hircus, Linnaeus, 1758
Kozy karłowate, zwane również miniaturowymi, pochodzą z Azji, gdzie zostały udomowione około 10 tys. lat temu. Jest to rasa wszechstronnie użytkowa z przeznaczeniem na mleko i mięso. Jej cechy charakterystyczne to wytrzymałość i odporność na zmienne warunki klimatyczne. Dawniej wysuszone odchody kóz były używane jako materiał opałowy. Ze względu na bardzo łagodny temperament oraz łatwą hodowlę coraz częściej spotyka się je w gospodarstwach agroturystycznych i w chowie amatorskim. To właśnie koza, przez swoją ciekawość, odkryła krzak dziko rosnącego kawowca na pastwiskach w starożytnej Etiopii.

samiec / samica
Wysokość w kłębie: 40–50 cm
Masa ciała: ok. 25 kg
samica
Długość ciąży: 140-156 dni

Zwergziege (DE)

łac. Capra hircus, Linnaeus, 1758
Die Zwergziege, auch Miniaturziege genannt, kommt aus Asien, wo sie vor ungefähr 10 tausend Jahren domestiziert wurde. Es ist eine vielseitige Rasse, gezüchtet für Milch und Fleisch. Sie ist abgehärtet und unempfindlich gegen wechselnde Klimabedingungen. Früher wurden getrocknete Exkremente dieser Tiere als Heizstoff genutzt. Dank ihr sehr sanftem Temperament und einfacher Zucht kann man die Zwergziege immer häufiger im Agrotourismus und Amateurzucht treffen. Es war die Ziege, die durch ihre Neugier eine wilde Kaffeepflanze auf den Weiden Kaiserreichs Äthiopien entdeckte.

Männchen / Weibchen
Widerristhöhe:  40–50 cm
Körpermasse: ca. 25 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 140-156 Tage

Pygmy goat (EN)

łac. Capra hircus, Linnaeus, 1758
The pygmy goat, also called miniature goat, comes from Asia, where it was domesticated about 10 thousand years ago. It is very versatile, used for both milk and meat. This breed is very resistant, also to changeable climate conditions. In the past, dried goat droppings were used as solid fuel. Because of their gentle character and easy breeding, pygmy goats are becoming ever more popular in agrotourism and hobby breeding. It was the goat that, thanks to its curiosity, discovered a wild coffee bush in one of the meadows of ancient Ethiopia.

male / female
height at withers:  40–50 cm
body mass: ca. 25 kg
female
pregnancy duration: 140-156 days

Alpaka?

Alpaka - etykieta gatunkowa

Alpaka (PL)

łac. Vicugna pacos, Linnaeus, 1758
Alpaki pochodzą z Ameryki Południowej, zamieszkują góry od wysokości 3500 do 5000 m n.p.m. Wyróżnia się dwie rasy: suri oraz huacaya. Hodowane są głównie dla wełny, która jest bardzo delikatna, ciepła i zdrowa. Produkuje się z niej m.in. hipoalergiczne kołdry, koce czy wysokiej jakości odzież. Prosimy pamiętać, że alpaki nie lubią głaskania po głowie, ponieważ posiadają w tym miejscu wrażliwe gruczoły zapachowe. Nie przestrzegając tej zasady, najpewniej zostaniemy opluci. Można ostrożnie dotykać szyi i tułowia.

samiec / samica
Wysokość w kłębie: 80–100 cm
Masa ciała: 50–80 kg
samica
Długość ciąży: 335-340 dni

Alpaka (DE)

łac. Vicugna pacos, Linnaeus, 1758
Alpakas kommen aus Südamerika; sie bewohnen Berggebiete auf einer Höhe von 3500 bis 5000 m über dem Meeresspiegel. Es gibt zwei Arten von Alpakas: Suri und Huacaya. Sie werden vor allem für ihre Wolle gezüchtet, die sehr fein, warm und gesund ist. Aus Alpakawolle produziert man u.a. hypoallergene Bettdecken, Decken sowie Kleidung von hoher Qualität. Bitte beachten Sie, dass Pakos es nicht mögen, über den Kopf gestreichelt zu werden, da sie dort sehr empfindliche Duftdrüsen haben. Wer diese Regel nicht beachtet, wird wahrscheinlich bespuckt werden. Der Hals und der Oberkörper können vorsichtig angefasst werden.

Männchen / Weibchen
Widerristhöhe: 80–100 cm
Körpermasse: 50–80 kg
Weibchen
Schwangerschaftsdauer: 335-340 Tage

Alpaca (EN)

łac. Vicugna pacos, Linnaeus, 1758
Alpacas originate from South America. They inhabit mountains at altitudes from about 3500 to 5000 m above sea level. There are two alpaca breeds: suri and huacaya. They are kept mainly for their wool, which is a very delicate, warm and healthy material – hence the production of hypoallergenic duvets, blankets, and high quality clothing. Please remember that alpacas do not like to be patted on the head since it is where they have delicate scent glands. Those who don’t respect this rule are likely to be spat on. You can gently touch the neck and body trunk.

male/ female
height at withers: 80–100 cm
body mass: 50–80 kg
female
pregnancy duration: 335-340 days