Deklaracja dostępności

Ogród Zoologiczny w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.zoolubin.pl/

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 29.12.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.02.2023

Informacje o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

* zdjęcia nie mają opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-12-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-21.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, zgłoś to do naszego pracownika!
Agata Łabuzińska, mailowo – a.labuzinska@ zoolubin.pl lub telefonicznie – 734 172 887.

W zgłoszeniu podaj:

– swoje imię i nazwisko,
– swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
– dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
– opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje
w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Miasta
w Lubinie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Parking

Od strony rzeki Zimnicy graniczącej od strony północnej z lubińskim ogrodem zoologicznym istnieje ogólnodostępny, bezpłatny parking na ponad 100 miejsc parkingowych, również
z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Teren ogrodu zoologicznego

Teren lubińskiego ogrodu zoologicznego jest przystosowany do osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie ścieżki są proste, pozbawione utrudnień/barier. Strome wzniesienie terenu, jest usprawnione podjazdem wraz ze spocznikiem oraz poręczami zamontowanymi na odpowiednich wysokościach. Również obserwacja eksponowanych zwierząt jest możliwa bez żadnych utrudnień, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynki

Budynek edukacyjny/kawiarnia

Budynek edukacyjny, który pełni również rolę kawiarni dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie istnieją żadne pionowe/poziome bariery utrudniające jego użytkowanie. Istnieją tu trzy kabiny toaletowe, dwie ogólnodostępne, jedna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Toalety

Na terenie zoo oprócz dwóch toalet w kawiarni, istnieje również toaleta z dwoma kabinami mieszcząca się przy Ścieżce Zwierząt Wymarłych oraz toaleta przy wejściu głównym od strony ul. I. Paderewskiego. Są one udostępnione w czasie otwarcia zoo wszystkim odwiedzającym oraz dostosowane do osób niepełnosprawnych.